EUROPEISK KULTURUTVEKSLING 2014/2015: POLEN

Fremming av mangfold i kunst og kultur innen den europeisk kulturarv

VISIONS OF TODAY:

Gjennom EØS’ kulturutvekslingsprogram EEA Grants er Skeive Filmer i perioden 2014/2015 også partner i et samarbeid med initiativtaker OFF PLUS CAMERA International Festival of Independent Cinema i Krakow, Polen. Sammen med Reykjavik Internasjonale Filmfestival og Bergens kunstnerinitiativ og galleri, KNIPSU, er det via EEA Grants gitt midler til ”Visions of Today”, et prosjekt for utveksling av erfaringer og tanker med fokus på samtidsvisjoner rundt sosial inkludering og likeverd. Målet er å belyse viktige sosiale temaer og kulturelt mangfold relatert til identitet, toleranse, likeverd og enkeltindividers kamp i en moderne verden.

I mai 2014 var Skeive Filmer medansvarlig for et av OFF PLUS CAMERAs sideprogram kalt ”Minority Report”: Ti spillefilmer/dokumentarer satt sammen for å utfordre publikum til å utforske ”annerledesheten” i dagens samfunn. Temaer som fremmedgjøring, ekskludering og forfølgelse på grunn av identitet, rase, og seksuelle og etniske minoriteter ble vist, men også filmer som viser at det kan ligge styrke i et opprør mot våre eksisterende sosiale normer.

I 2015 vil vi presentere ”Feminine/Masculine”, et program med 8 filmer hvor målet er å utfordre majoritetssamfunnets normative oppfatninger av feminitet og maskulinitet.

 

OFF PLUS CAMERA International Festival of Independent Cinema er en av Polens yngste, men viktigste filmfestivaler, og en feiring av original, nyskapende filmkunst på sitt aller beste. I tillegg arrangerer festivalen en rekke forelesninger, kunstnermøter, paneldebatter og konserter, alt for å skape diskusjon og oppmuntre til idéutveksling.

offpluscamera.com

VISIONS OF TODAY:

Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage

With support through the EEA Grants’ cultural exchange program for the period 2014/2015, Skeive Filmer is also partnering with initiator OFF PLUS CAMERA International Festival of Independent Cinema in Krakow, Poland. Along with Reykjavik International Film Festival in Iceland and KNIPSU artist initiative in Bergen, Norway, the project “Visions of Today” will be an exchange of experience and thoughts devoted to the visions of contemporary world, and ideas surrounding identity, social inclusion and equality.

In May 2014 Skeive Filmer shared responsibities in creating on of OFF PLUS CAMERA’s sections, ”Minority Report”: A program of ten feature films aiming to challenge the audience to explore the ”Otherness” in today’s society. Topics reflected alienation and persecution because of identity, race, and sexual and ethnic minorities, but also how strength can be found in resistance to our existing social norms.

For 2015 we will present ”Feminine/Masculine”, a section of 8 feature films aiming to challenge the normative society’s common perceptions of femininity and masculinity.

OFF PLUS CAMERA International Festival of Independent Cinema is one of the most important and youngest film festivals in Poland.

The festival is a celebration of original, imaginative filmmaking at its very best.

It also featuresa variety of lectures, artist meetings, panels and musical events, designed to spark discussion and encourage sharing of ideas.

offpluscamera.com 

TAKK TIL / WITH THANKS TO

MED STØTTE FRA / WITH SUPPORT FROM